آماده اید برای شروع...

انتخاب بهتری پکیج برای ارسال آگهی

در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

پلان پایه آگهی (یک ماهه)

0 تومان3,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی: 5
 • آگهی های ویژه: 0
 • آگهی در بالا: 1
 • تعداد تصاویر: 1
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: خیر
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان متوسط آگهی (3 ماهه)

5,000 تومان10,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 90 روز
 • آگهی: 10
 • آگهی های ویژه: 4
 • آگهی در بالا: 3
 • تعداد تصاویر: 1
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان حرفه ای آگهی (یک ساله)

20,000 تومان
 • اعتبار: 360 روز
 • آگهی: 30
 • آگهی های ویژه: 15
 • آگهی در بالا: 10
 • تعداد تصاویر: 1
 • مناقصه را مجاز کنید: 5
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان آگهی فروشگاهی (دائم)

150,000 تومان
 • اعتبار: مادام العمر
 • آگهی: 20
 • آگهی های ویژه: 10
 • آگهی در بالا: 5
 • تعداد تصاویر: 1
 • مناقصه را مجاز کنید: 0
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

بسته آگهی فروشگاهی (10عددی)

100,000 تومان
 • اعتبار: مادام العمر
 • آگهی: 10
 • آگهی های ویژه: 5
 • آگهی در بالا: 5
 • تعداد تصاویر: 1
 • مناقصه را مجاز کنید: 0
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

بسته ویژه و بالا فروشگاهی (10عددی)

50,000 تومان
 • اعتبار: مادام العمر
 • آگهی: 0
 • آگهی های ویژه: 10
 • آگهی در بالا: 10
 • تعداد تصاویر: 1
 • مناقصه را مجاز کنید: 0
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

بازدیدها: 5

بالا